Университетският център по космически изследвания и технологии (УЦКИТ) е с предмет на дейност фундаментални и приложни научни изследвания в областта на теоретичната и експерименталната физика, на космическата физика, геофизиката, физиката на атмосферата, космическото пространство, астрофизиката, космологията, космическо материалознание, разработване на математични модели на процесите в близкото и далечно космическо пространство. Той извършва научна и учебна дейност в областта на космическите изследвания и технологии, които намират приложение в електрониката, телекомуникациите, геофизиката, метеорологията, екологията, археологията и други области. Той извършва и изследвания на свойствата на материали за космическите технологии.

Основната учебна дейност на УЦКИТ е магистърската програма по Космически изследвания и модул 1 Аеро-космическо инженерство (малки аеро-космически апарати) на магистърската програма по Аерокосмическо инженерство и комуникации, но негови членове водят и много курсове от бакалавърските програми по физика и инженерна физика.

Университетският център за космически изследвания и технологии (УЦКИТ) е самостоятелно научно-изследователско и учебно звено на СУ "Св. Климент Охридски", създадено през 1987 г. и преобразувано през 1992 г. в звено на Физическия факултет. Университетският център за космически изследвания и технологии има собствен Правилник за дейността му, който е утвърден с решение на Академическия съвет на Софийския университет. Според него Центърът представя Софийския университет и Физическия факултет пред националните и международни органи и организации за космически изследвания.

УЦКИТ е звено, което координира и организира усилията на учени от различните факултети на Софийския университет и БАН във временни научни колективи, които изпълняват научни задачи, свързани с космическите изследвания и технологии. Затова центъра има асоциирани една международно призната астрономическа обсерватория (IAU - А79), фирми (като O&K), активен студентски кръжок по астрономия, както и отделни специалисти. Към УЦКИТ се формират временни лаборатории, които отговарят на направленията, по които се работи в даден период.

Приложните изследвания на Центъра включват разработване на регистриращи системи на IR, UV и видими изображения за дистанционни наблюдения от самолети, безпилотни летателни апарати и сателити, тяхната фотометрия, изследване на слънчевите и космическите въздействия върху околната среда и приложения на космическите изследвания и технологии в Археологически изследвания и проучвания. Те също включват изследвания и локализация на астероиди и на опасни близкоземни обекти (NEO) и оценка на щетите, които те могат да произведат при потенциални сблъсъци със Земята.

Центъра разполага с висококвалифициран преподавателски състав, а научната му продукция е публикувана в престижни международни списания, а също така в монографии и енциклопедии, някои от които са издадени от световно известни научни издателства, като Elsevier и от Thompson company издаваща също и ISI Citation index. Две от тези монографии са награждавани от международен съюз на ЮНЕСКО с награда за най-добра публикация в съответната научна област през годината.

Научната продукция на Центъра е значително по-висока от средната продукция на катедрите във Физически факултет, въпреки няколкократно по-малобройният му щат: Резултатите от научно-изследователската дейност на членовете на центъра са отразени в 750 публикации в научни списания, монографии (предимно чуждестранни) и доклади на конференции, от които 560 статии са в реномирани научни списания с импакт фактор.

Резултатите им са представени в 167 доклада на международни конгреси, конференции, симпозиуми и школи, като 23 от тях са поканени или пленарни доклади.

Цитирани са 31290 пъти от чуждестранни учени и изследователски групи. 89 от статиите са цитирани повече от 89 пъти всяка (H-фактор 89).

Специалисти от центъра ръководят наши и международни научни проекти и програми. Участвали са в един европейски, 10 международни, 3 италиански и два канадски проекта за научни изследвания. В момента ръководят две международни научно - изследователски програми на един международен научен съюз. Те са рецензенти на статии в авторитетни международни списания; членове на редакционни съвети на международни списания; редактори на чуждестранни монографии; оценители по физика, астрофизика и науки за Земята на италианските национални научни проекти и участват в атестирането на Италиански университети. Те са били са председатели на научните организационни комитети на 5 международни школи и конференции, и председатели на 6 сесии на други международни конференции.

Специалисти от УЦКИТ участват в крупни международни колаборации и експерименти по физика на елементарните частици, като ATLAS, CHORUS, DELPHI, HARP, OPERA и H1.

Към УЦКИТ функционира единствената у нас лаборатория по Археогеофизика.

Центъра поддържа интензивни международни връзки и съвместно сътрудничество с университети и научни институции в Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Croatia, Czech republic, Egypt, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, Luxembourg, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Slovenia, South Africa, Serbia, Spain, Swisszerland, UK, USA и др. страни.


Брошура на УЦКИТ


Правилник на УЦКИТ


YouTube канал на Университетския център по космически изследвания и технологии


Софийски Университет
Физически Факултет
УЦКИТ
Бул. "Джеймс Баучър", 5
1164 София
България