Състав на

Университетския център за космически изследвания и технологии:

 

·             Доц. д-р Явор Шопов-   ръководител на УЦКИТ

     лична страница

     e-mail: yyshopov@phys.uni-sofia.bg

      Лаборатория по архео- геофизика

     Лаборатория по палеолуминесценция

 

·             Доц. дфзн. Михаил Чижов

     лична страница

     e-mail: mih@phys.uni-sofia.bg

 

·             физик д-р Милена Минева

     Научни публикации

     e-mail: dr.mineva@gmail.com

 

 

проф. дфзн Валентин Попов- Преместил се от УЦКИТ в катедра Теоретична физика на 20.12.2010 г.

e-mail: vpopov@phys.uni-sofia.bg

лична страница

 

физик д-р Диана Стойкова- напуснала м. Май 2016 г.

Научни публикации
e-mail:  stoykova@phys.uni-sofia.bg

 

Блага Благоева- технически сътрудник- напуснала 2015 г.

e-mail: Blagoeva.bl@gmail.com

 

Асоциирани членове:

Проф., дфзн Иван Желязков              e-mail: izh@phys.uni-sofia.bg

Проф., дфзн Стефан Иванов             e-mail: stefan@phys.uni-sofia.bg

Проф., дфзн Тодор Мишонов           e-mail: tmishonov@phys.uni-sofia.bg

Проф., дфзн Петко Неновски            e-mail: petko.nenovski@abv.bg

Проф.,дфзн Христофор Ванков        e-mail:hristofor.vankov@gmail.com

Доц., д-р Пламен Данков                    e-mail: dankov@phys.uni-sofia.bg

Доц., д-р Христо Смоленов                e-mail: smolenov@abv.bg

физ. Алберт Варонов                  e-mail: varonov@uni-sofia.bg

хим. Тодор Ялъмов                     e-mail: todor099@abv.bg 

 

Работни групи с участие на УЦКИТ:

Работна група по проект “Български Университетски спътник” назначена от Ректора на Софийския университет с заповед № Р.019-687 от 27.11.2014 г. в състав:

Доц. Пламен Данков

Доц. Явор Шопов

Доц. Антон Филипов

Инж. физик Огнян Огнянов

 

Асоциирани индустриални фирми:

O&K

 

Асоциирана международно призната астрономическа обсерватория:

IAU - А79

 

Участие в клъстери:

Клъстер Аеро-Kосмически технологии, изследвания и приложения (CASTRA)