Учебна дейност на УЦКИТ

 

Основната учебна дейност на УЦКИТ е магистърската програма по Космически изследвания и модул 1 Аеро-космическо инженерство (малки аеро-космически апарати) на магистърската програма по Аерокосмическо инженерство и комуникации, но негови членове водят и много курсове от бакалавърските програми по физика и инженерна физика.

В центъра се обучават докторанти, магистри и дипломанти на български и на английски език.

В центъра е обучаван и докторант от Университета на Болоня в рамките на Европейската програма за обмен на докторанти ERASMUS.


магистърска програма по Космически изследвания

 

Срок на обучение: 3 семестъра / 5 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. дфн Тодор Мишонов
тел.: 8161 653, 0886331693
е-mail: tmishonov@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план - 3 семестъра (pdf) 
Учебен план - 5 семестъра (pdf)

 

Програмата Космически изследвания има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната физика на Космоса. Програмата дава нужната подготовка на завършилите магистратурата да работят като научни работници в научноизследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи – например в областта на дистанционните изследвания, сателитните комуникации, отбраната и др. Значителна част от подготовката им е насочена към проблемите, свързани с изучаването на Космоса и околоземното пространство, физиката на плазмата, физиката на високите енергии, както и към работа с компютри и обработка на бази данни, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висши училища. Специалистите по космически изследвания и астрофизика имат добра реализация и в чужбина. Присъединяването на България като кооперираща страна към Европейската космическа агенция (ESA) отваря нови перспективи пред магистрите, завършили тази програма:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/su_e_klyuchov_b_lgarski_partn_or_na_evropejskata_kosmicheska_agenciya_esa

 

            Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър по физика – космически изследвания и технологии“ е с продължителност три семестъра. То предвижда усвояването на около 900 часа аудиторна заетост, която трябва да носи минимум 90 кредита в трите семестъра, като минималният брой кредити за един семестър е 30. Задължителните дисциплини за трите семестъра са 8 с общ хорариум 510 часа. Те носят общо 50 кредита. Избираемите дисциплини са минимум 6 с общ хорариум минимум 190 часа и носят поне 25 кредита. През третия семестър е предвидено разработване на дипломна работа с хорариум от 200 часа, която носи 15 кредита.

 

            По програмата могат да се обучават лица, които:

            а) имат образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите Физика, Инженерна физикa, Астрофизика, метеорология и геофизика, или

            б) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от Техническия университет или Софийския университет „Св. Климент Охридски“, или

            в) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност по природни науки и/или математика.

            За случаите в точки б) и в) има 5-семестриален план за обучение.

 

            Програмата започва през зимния семестър. Прием има за кандидати по държавна поръчка, както и за кандидати, които се обучават срещу заплащане. Приемът за кандидати по държавна поръчка става с приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се приемат по средния успех от дипломата за висше образование. Съгласно чл. 21, ал (3) от Закона за висшето образование за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.


Кръжок по Астрономия и космически изследвания.

            Друга образователна дейност е Кръжокът по Астрономия и космически изследвания на Университетски център за космически изследвания и технологии. Кръжокът извършва астрономически наблюдения и изследвания в областта на астрофизиката и космическите изследвания под ръководството на опитни астрономи и специалисти по космически изследвания.

            Членове на кръжока участваха в наблюденията, които са довели до откриването на всички нови български астероиди в последните 10 години!

            Кръжокът по Астрономия и космически изследвания има собствени независими научни изследвания. В него студентите могат да провеждат собствени изследвания със значителни резултати под ръководството на професионалисти. Този кръжок направи всички калибровки на астрономическите наблюдения на Националната програма за научни изследвания на слънчевото затъмнение през 1999 г., 6 експедиции за наблюдение на слънчеви затъмнения през 1999 г и една през 2006 г. Студенти от различни университети и училища участват в кръжока.

            Някои от наблюденията на кръжока са публикувани във фото галерията на списание Sky & Telescope тук, тук, тук и тук.

            Кръжокът по Астрономия и космически изследвания на УЦКИТ спечели 2 проекта на Университетския Студентски съвет през 2012/2013 и 2013/2014 учебна година и с тях закупи собствена наблюдателна апаратура. Кръжокът участва със студентски доклади на националните младежки конференции по Астрономия.

Брошура на кръжока по Астрономия и космически изследвания